The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Akarapong.P, 2022-08-07 22:07:14

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดาเนินงานตัวชีว้ ัดตามมาตรการปรับปรงุ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ๓๓
ของกรมพฒั นาทด่ี ิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการปฏบิ ตั ิราชการตามมาตรการปรบั ปรงุ ประสทิ ธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
กรมพฒั นาทดี่ นิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนนิ งาน รอบ 12 เดือน 1 ตลุ าคม 2563 – 30 กนั ยายน 2564

รายงานการถอดบทเรยี นในการบรหิ ารจดั การผลกระทบและการแกไ้ ขปญั หา
ในสภาวะวกิ ฤตโควดิ -19 (COVID-19)

ประเดน็ รายละเอียด

1. ปญั หาและอุปสรรคในการ 1.การติดตอ่ ระหว่างเจ้าหนา้ ท่ีกบั เกษตรกรไดย้ ากเน่ืองจากสถานการณ์

ดำเนินงานในภาพรวม/ วกิ ฤตโควิด-19

ผลกระทบที่ไดร้ บั 2. ส่งตวั อย่างมปี ญั หาเรื่องการเดนิ ทางในสถานการณว์ กิ ฤตโควิด-19

3. เกษตรกรไมส่ ามารถกระจายผลผลิตได้สะดวกเหมอื นสถานการณ์ปกติ

2. การแก้ไขปญั หา/การ ส่งเสรมิ การตดิ ตอ่ ผ่านระบบออนไลน์ในทกุ ขั้นตอน ลดการตดิ ตอ่ กบั

ดำเนินการของหนว่ ยงานเพอ่ื เจ้าหน้าท่ี สามารถดำเนนิ การไดด้ ว้ ยตนเอง เพม่ิ ชอ่ งทางและโอกาสแก่กลมุ่

ลดผลกระทบ เกษตรทง้ั ในส่วนกลางและสว่ นภมู ิภาค

3. ปจั จัยความสาํ เรจ็ ในการ เกษตรกร ใหค้ วามร่วมมอื ในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ
ดำเนินงาน

4. ขอ้ เสนอแนะในการ 1. วางระบบเพ่ือลดการตดิ ต่อกับเจ้าหน้าที่ และลดดลุ พนิ จิ ให้เป็นระบบ

ดำเนินงานเพอ่ื เตรียมความ อัตโนมตั ิ

พรอ้ มรับมอื สภาวะวกิ ฤตทอี่ า 2. เพ่ิมช่องทางการการใหบ้ ริการแบบออนไลน์มากยง่ิ ข้นึ สามารถขอรบั
จะเกิดข้นึ ในอนาคต
บรกิ ารผา่ นหมอดินอาสา

รายงานผลการดาเนินงานตวั ช้วี ดั ตามมาตรการปรบั ปรุงประสิทธภิ าพในการปฏิบตั ิราชการ ๓๔
ของกรมพฒั นาท่ดี ิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการปฏิบตั ริ าชการตามมาตรการปรบั ปรงุ ประสทิ ธิภาพในการปฏบิ ตั ิราชการ
กรมพฒั นาทีด่ นิ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน 1 ตลุ าคม 2563 – 30 กันยายน 2564

ชอื่ ตวั ชี้วดั ท่ี 5.๒ : การประเมนิ สถานะของหนว่ ยงานในการเปน็ ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ผกู้ ำกับดูแลตัวช้ีวดั : นางสาววิเศษลกั ษณ์ พงษ์จนั ทร์ ผู้จดั เกบ็ ขอ้ มลู ตัวชว้ี ัด : นางสาวพวงพิศ พันธส์ ำโรง

ผูอ้ ำนวยการกลมุ่ พฒั นาระบบบรหิ าร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 02-5797740 โทรศพั ท์ : 02-5797740

คำอธบิ าย :

1. PMQA 4.0 คือ เคร่ืองมอื การประเมนิ ระบบการบริหารของสว่ นราชการในเชงิ บูรณาการ เพื่อเชอ่ื มโยง
ยุทธศาสตร์ของสว่ นราชการกับเปา้ หมาย และทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเ์ พ่ือเป็นแนวทางให้
ส่วนราชการพัฒนาไปสูร่ ะบบราชการ 4.0

2. เพ่ือประเมนิ ความสามารถในการบริหารจดั การภายในหน่วยงานและความพยายามของสว่ นราชการใน
การขับเคล่อื นงานให้บรรลุเป้าหมายอยา่ งยงั่ ยนื

3. พิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินสถานะการเปน็
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมเี ปา้ หมายใหส้ ่วนราชการมีคะแนนผลการประเมนิ ในขนั้ ตอนที่ 1 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ดีข้นึ จากผลคะแนนในขัน้ ตอนท่ี 1 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

4. พิจารณาจากผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยใน
ภาพรวมทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชงิ ยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้
ความสำคัญกับผู้รับบรกิ ารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะหแ์ ละการจัดการความรู้ หมวด 5
การมุ่งเนน้ บุคลากร หมวด 6 การมงุ่ เนน้ ระบบปฏิบัตกิ าร และ หมวด 7 ผลลัพธก์ ารดำเนินการ

ขอ้ มูลผลการดำเนินงาน : หน่วยวดั ผลการดำเนินงานในอดีต ปงี บประมาณ พ.ศ.
ข้อมลู พ้ืนฐานประกอบตวั ชี้วัด
2561 2562 2563

การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเปน็ ระบบ คะแนน - 328.57 415.91
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

รายงานผลการดาเนินงานตัวชีว้ ดั ตามมาตรการปรับปรุงประสทิ ธิภาพในการปฏบิ ตั ิราชการ ๓๕
ของกรมพัฒนาทด่ี นิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการปฏบิ ตั ริ าชการตามมาตรการปรบั ปรุงประสทิ ธิภาพในการปฏบิ ัตริ าชการ
กรมพัฒนาท่ดี ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนนิ งาน รอบ 12 เดอื น 1 ตลุ าคม 2563 – 30 กนั ยายน 2564

เกณฑ์การใหค้ ะแนน

เปา้ หมายขั้นตน้ เปา้ หมายมาตรฐาน เปา้ หมายข้ันสูง

(50) (๗๕) (๑๐0)

415.91 คะแนน 415.91 คะแนน 424.23 คะแนน

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนนิ งาน : น้ำหนกั ผลการดำเนินงาน คา่ คะแนนท่ีได้
(รอ้ ยละ) 429.79 5
ตวั ช้วี ดั /ขอ้ มูลพื้นฐานประกอบตวั ชีว้ ดั
1๕
การประเมนิ สถานะของหน่วยงานในการ
เปน็ ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

คำช้ีแจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทไี่ ดด้ ำเนนิ การ:

กรมพัฒนาที่ดนิ ไดจ้ ดั สง่ เอกสารการสมคั รรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564 ขั้นตอนที่ 1 (การประเมินสถานะการเปน็ ระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์) เมื่อวันที่
29 มกราคม 2564 และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งผลการพิจารณา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 กรมพัฒนาที่ดิน
ไดผ้ า่ นการตรวจประเมินทีร่ ะดบั คะแนน 429.79 คะแนน

ปจั จัยสนบั สนนุ ตอ่ การดำเนนิ งาน :

ผูบ้ ริหารให้ความสำคญั ใหค้ ำปรกึ ษาแนะนำเปน็ อย่างดี

อปุ สรรคตอ่ การดำเนนิ งาน :

ไม่มี
หลกั ฐานอา้ งอิง :

- ประกาศรายช่อื หน่วยงานภาครัฐท่ผี า่ นเกณฑ์การประเมนิ รางวัลคุณภาพการบรหิ ารจัดการภาครฐั 4.0
ประจำปี พ.ศ. 2564 ข้ันตอนที่ 1 การประเมนิ ตนเอง (https://www.opdc.go.th/content/NjcxNA)รายงานผลการดาเนนิ งานตวั ชวี้ ัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิ ธิภาพในการปฏิบัติราชการ ๓๗
ของกรมพฒั นาท่ดี นิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารหลกั ฐานประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวดั ตามมาตรการปรับปรงุ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการของกรมพัฒนาทดี่ ิน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวช้วี ัด เอกสาร/หลักฐาน
ตวั ชีว้ ัดท่ี 1 : ผลการดำเนนิ งานตามแนวทาง
สง่ เสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (ขา้ ว พืช ปศสุ ตั ว์ 1. หนังสือ ท่ี กษ 0221/ว1120 ลงวันท่ี 18 ตลุ าคม 2564
ประมง หม่อนไหม) เร่อื งรายงานผลการดำเนินงานตัวชว้ี ัดในการประเมนิ สว่ น
ราชการ ตามมาตรการปรบั ปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิ ัติ
ตวั ชวี้ ดั ที่ ๒ : การพฒั นามาตรฐานข้อมลู กลาง ราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี
(Data Standard) ข้อมลู บคุ คลของฐานขอ้ มูล งบประมาณ พ.ศ. 2564
ทะเบียนเกษตรกร
1. หนังสอื ดว่ นท่ีสดุ ท่ี กษ 0303/ว2244 ลงวันที่ 27
ตวั ชี้วัดท่ี ๓ : รายได้เงินสดสุทธทิ าง กนั ยายน 2564 เร่ืองมาตรฐานข้อมลู กลาง (Data
การเกษตรของเกษตรกรเฉลย่ี ต่อครัวเรอื น Standard) ขอ้ มลู บคุ คลของฐานขอ้ มลู ทะเบยี นเกษตรกรกลาง
เพิ่มขน้ึ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตัวชี้วัดท่ี ๔ : พ้ืนทเ่ี กษตรกรรมท่ีไม่เหมาะสม 2. มาตรฐานขอ้ มลู กลาง (Data Standard) ข้อมลู บคุ คลของ
ได้รบั การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลติ (ไร)่ ฐานข้อมลู ทะเบยี นเกษตรกร

1. หนงั สอื ที่ กษ 0221/ว1120 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2564
เร่ืองรายงานผลการดำเนนิ งานตวั ชวี้ ัดในการประเมินส่วน
ราชการ ตามมาตรการปรบั ปรงุ ประสทิ ธภิ าพในการปฏบิ ัติ
ราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

2. ตาราง สรปุ รายได้ – รายจา่ ย และตวั ชว้ี ัดเศรษฐกจิ ครัวเรอื น
1. การอนมุ ตั งิ บประมาณปกติ ปี 2564 ปรับเปลีย่ นกจิ กรรม

การผลติ ในพน้ื ทไ่ี มเ่ หมาะสมตาม Agri-Mapจำนวน 50
จงั หวดั 90,000 ไร่ (เอกสารแนบ 2)
2. การอนมุ ัติงบประมาณเพมิ่ เติม ปี 2564 ปรบั เปลย่ี นกจิ กรรม
การผลติ ในพ้นื ที่ไมเ่ หมาะสมตาม Agri-Mapจำนวน 2 จงั หวดั
(ยโสธร และศรสี ะเกษ) รวม 1,870 ไร่ (เอกสารแนบ 3)
3. การอนมุ ัติงบประมาณเพม่ิ เตมิ จากงบเหลอื จา่ ย ปี 2564
ปรับเปล่ยี นกจิ กรรมการผลติ ในพน้ื ทีไ่ มเ่ หมาะสมตาม Agri-
Mapจำนวน 2 จังหวดั (ลพบรุ ี และพะเยา) รวม 1,357 ไร่
(เอกสารแนบ 4)
4. การอนมุ ัติงบประมาณเพม่ิ เติมจากงบเหลือจ่าย ปี 2564
ปรับเปล่ียนกจิ กรรมการผลติ ในพนื้ ท่ไี มเ่ หมาะสมตาม Agri-
Map จำนวน 1 จังหวัด (กาฬสนิ ธุ)์ 70 ไร่ (เอกสารแนบ 5)

รายงานผลการดาเนนิ งานตัวชีว้ ัดตามมาตรการปรบั ปรงุ ประสิทธภิ าพในการปฏิบัติราชการ ๓๘
ของกรมพฒั นาท่ดี นิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตัวชีว้ ัด เอกสาร/หลกั ฐาน
ตวั ชวี้ ดั ท่ี ๕.๑ : การพฒั นาองคก์ ารสู่ดิจทิ ัล :
ตรวจสอบดินเพ่อื การเกษตรในหน่วยงาน 5. ผลการดำเนนิ งานพฒั นาที่ดินเพอ่ื สนบั สนุนการปรบั เปล่ียน
ภูมภิ าค การผลติ ในพน้ื ท่ไี มเ่ หมาะสมตาม Agri-Map ปี 2564
จำนวน 50 จังหวดั (เอกสารแนบ 6)
ตวั ชี้วดั ที่ 5.๒ : การประเมนิ สถานะของ
หนว่ ยงานในการเปน็ ระบบราชการ 4.0 6. รายงานโครงการวเิ คราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ ของ
(PMQA 4.0) เกษตรกรทเี่ ข้ารว่ มโครงการปรบั เปลี่ยนการผลิตในพนื้ ท่ีไม่
เหมาะสม (เอกสารแนบ 7)

1. คำสงั่ กรมพฒั นาท่ีดิน ที่ 315/2564 เร่อื ง แต่งต้งั
คณะกรรมการขบั เคลอ่ื น E-Service ข้อมลู คณุ ภาพดิน
ระดบั ประเทศ

2. คำส่งั คณะกรรมการขบั เคลอื่ น E-Service ขอ้ มลู คณุ ภาพดิน
ระดบั ประเทศ ที่ 1/2564 เรอ่ื งแตง่ คณะทำงานบรกิ าร
ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร

3. สรปุ รายงานการประชมุ คณะทำงานจัดทำระบบ E-Service
บรกิ ารตรวจสอบดนิ เพอ่ื การเกษตร วันพฤหสั สบดีที่ 25
พฤษภาคม 2564

4. สรปุ รายงานการประชุมชีแ้ จงการใช้งานระบบ E-Service
การตรวจสอบดนิ เพอ่ื การเกษตร วนั ท่ี 20 สิงหาคม 2564

5. คมู่ อื สำหรับห้องปฏบิ ัตกิ ารวิเคราะห์ดนิ
6. คมู่ อื วิธีการลงทะเบยี นใหมส่ ำหรบั ผมู้ าขอรบั บริการ
7. คู่มือการเขา้ สู่ระบบ
8. ค่มู ือข้นั ตอนการสร้างใบสง่ สำหรบั งานวจิ ัยหน่วยงาน

ภายในกรมฯ
9. คู่มือขน้ั ตอนการสร้างใบสง่ สำหรบั เกษตรกร
10. https://osd101.ldd.go.th/osdlab/

1. ประกาศรายชือ่ หน่วยงานภาครฐั ทผ่ี ่านเกณฑก์ ารประเมิน
รางวลั คณุ ภาพการบรหิ ารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี
พ.ศ. 2564 ข้นั ตอนท่ี 1 การประเมนิ ตนเอง
(https://www.opdc.go.th/content/NjcxNA)

QR-Code ไฟล์เอกสารประกอบการรายงานผลฯ


Click to View FlipBook Version