The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by www.supanjankaw, 2021-05-21 23:28:49

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Keywords: ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตวั ชีว้ ัดและสาระการเรียนรแู้ กนกลาง วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาระที่ 4 เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคดิ เชิงคำนวณในการแกป้ ัญหาท่พี บในชวี ิตจริงอย่างเป็นขัน้ ตอนและเป็นระบบ

ใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปญั หาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รเู้ ท่าทัน และมีจรยิ ธรรม

ชั้น ตวั ชวี้ ัด สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง

ม.3 1. พัฒนาแอปพลเิ คชนั ที่มกี ารบูรณาการ  ข้นั ตอนการพัฒนาแอปพลิเคชนั
กับวิชาอ่นื อยา่ งสร้างสรรค์  Internet of Things (IoT)
 ซอฟต์แวร์ท่ใี ช้ในการพฒั นาแอปพลิเคชนั เชน่ Scratch,
2. รวบรวมขอ้ มลู ประมวลผล ประเมนิ ผล
นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตาม python, java, c, AppInventor
วัตถุประสงค์ โดยใชซ้ อฟตแ์ วรห์ รือบริการ  ตวั อย่างแอปพลเิ คชัน เช่น โปรแกรมแปลงสกุลเงิน
บนอนิ เทอรเ์ น็ตท่หี ลากหลาย
โปรแกรมผนั เสยี งวรรณยกุ ต์ โปรแกรมจำลอง
3. ประเมินความน่าเชอ่ื ถอื ของขอ้ มลู การแบ่งเซลล์ ระบบรดน้ำอัตโนมตั ิ
วิเคราะหส์ ื่อและผลกระทบจากการให้  การรวบรวมข้อมลู จากแหล่งขอ้ มลู ปฐมภูมิและทุติยภมู ิ
ข่าวสารท่ีผดิ เพอ่ื การใช้งานอย่างร้เู ทา่ ทนั ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผลจะทำใหไ้ ด้
สารสนเทศเพอื่ ใช้ในการแกป้ ัญหาหรือการตดั สินใจได้
อย่างมปี ระสิทธิภาพ
 การประมวลผลเป็นการกระทำกบั ข้อมลู เพ่อื ให้ได้
ผลลัพธท์ ี่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการนำไปใชง้ าน
 การใช้ซอฟต์แวรห์ รือบรกิ ารบนอินเทอร์เนต็ ท่หี ลากหลาย
ในการรวบรวม ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมนิ ผล
นำเสนอ จะชว่ ยให้แก้ปัญหาไดอ้ ย่างรวดเรว็ ถูกต้อง และ
แม่นยำ
 ตวั อย่างปัญหา เช่น การเลือกโปรโมชันโทรศพั ทใ์ ห้
เหมาะกับพฤตกิ รรมการใช้งาน สินคา้ เกษตรทีต่ อ้ งการ
และสามารถปลูกได้ในสภาพดินของทอ้ งถ่ิน
 การประเมินความน่าเชอ่ื ถอื ของขอ้ มูล เช่น ตรวจสอบ
และยนื ยันขอ้ มลู โดยเทียบเคยี งจากข้อมูลหลายแหลง่
แยกแยะขอ้ มลู ทีเ่ ปน็ ขอ้ เท็จจริงและขอ้ คดิ เหน็ หรือ
ใช้ PROMPT
 การสบื ค้น หาแหล่งตน้ ตอของข้อมลู

4. ใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศอย่างปลอดภัย  เหตผุ ลวบิ ตั ิ (logical fallacy)
และมคี วามรับผิดชอบตอ่ สังคม  ผลกระทบจากข่าวสารท่ีผดิ พลาด
ปฏบิ ัติตามกฎหมายเกย่ี วกับคอมพวิ เตอร์  การร้เู ทา่ ทนั สือ่ เชน่ การวเิ คราะหถ์ ึงจดุ ประสงค์ของ
ใช้ลิขสิทธิข์ องผอู้ นื่ โดยชอบธรรม
ข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ตีความ แยกแยะเนอ้ื หาสาระของส่อื
เลือกแนวปฏบิ ตั ิไดอ้ ยา่ งเหมาะสมเมอื่ พบขอ้ มูลต่าง ๆ
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภยั เช่น
การทำธรุ กรรมออนไลน์ การซ้อื สนิ ค้า ซ้ือซอฟตแ์ วร์
ค่าบรกิ ารสมาชกิ ซอื้ ไอเท็ม
 การใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศอย่างมคี วามรับผดิ ชอบ เชน่
ไมส่ รา้ งขา่ วลวง ไมแ่ ชร์ขอ้ มูลโดยไมต่ รวจสอบขอ้ เทจ็ จริง
 กฎหมายเกีย่ วกบั คอมพวิ เตอร์
 การใชล้ ิขสิทธขิ์ องผูอ้ ่นื โดยชอบธรรม (fair use)


Click to View FlipBook Version
Previous Book
พืชป่าสมุนไพร
Next Book
test