The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานโครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา63 งบประมาณ 2564 พิศาล ทำนำเสนอ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by phaninya, 2021-05-13 08:12:29

รายงานโครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา63 งบประมาณ 2564 พิศาล ทำนำเสนอ

รายงานโครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา63 งบประมาณ 2564 พิศาล ทำนำเสนอ

ลำดับโครงการที่ 11.14

รายงานโครงการพัฒนางานแนะแนวการศกึ ษา
ประจำภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โรงเรยี นพศิ าลปณุ ณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจงั หวดั ขอนแกน่

==========================================

1. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา (นำมาจากตัวโครงการ/กิจกรรม)
1.1 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศกึ ษาทอ้ งถ่นิ
1. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของผ้เู รยี น
ประเดน็ การพิจารณา ผลการเรยี นรูท้ ่เี ปน็ คุณภาพของผู้เรียนท้ังดา้ นผลสัมฤทธ์ิทางวชิ าการ

ประกอบด้วยความสามารถในการอา่ น การเขียน การสือ่ สาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทตา่ งๆ การ
สรา้ งนวัตกรรม การใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร ผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรยี นตามหลกั สูตร การมี
ความรู้ทกั ษะพนื้ ฐานและเจตคตทิ ี่ดตี ่อวชิ าชีพ และดา้ นคณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ ที่เปน็ คา่ นิยมท่ีดี
ตามที่สถานศึกษากำหนด ความภมู ิใจในท้องถิ่นและความเปน็ ไทยการยอมรบั ท่จี ะอยูร่ ่วมกนั บนความ
แตกต่างและหลากหลายรวมทง้ั ทง้ั สขุ ภาวะทางรา่ งกายและจิตสงั คม

2. ความสอดคลอ้ งกับแผนพัฒนาองค์การบรหิ ารส่วนจังหวัดขอนแกน่
ยุทธศาสตร์ท่ี 2. การพัฒนาการศึกษา

กลยทุ ธท์ ีท่ ่ี 2.5 สง่ เสริม สนับสนนุ การจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวยั ใหม้ ี
คณุ ภาพและพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน
ยุทธศาสตรท์ ่ี 4 ยุทธศาสตร์การจดั หา และพฒั นาปัจจัยทางการศึกษาให้เพียงพอไดม้ าตรฐาน

กลยุทธ์ท่ี 4.1 จัดหาและสนบั สนนุ ทรัพยากรทางการศกึ ษาใหพ้ อเพยี งได้มาตรฐานและเพียงพอ

2. หลกั การและเหตุผล

จากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งไดก้ ำหนดยทุ ธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การจดั หาและ
พัฒนาปัจจัยทางการศึกษาให้พียงพอได้มาตรฐานเพื่อเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ดังกล่าวการจัดการศึกษาจึงต้อง
สง่ เสรมิ ใหผ้ เู้ รยี นสามารถพฒั นาตนเองไดอ้ ยา่ งเป็นธรรมชาติและเตม็ ศกั ยภาพ โดยการจัดกิจกรรมที่สอดคลอ้ งกบั ความ
สนใจ ความถนัดของผู้เรยี นซ่งึ ในการจดั การศกึ ษาจะเปน็ สว่ นสำคัญในการพฒั นาคณุ ภาพชีวติ เด็กและเยาวชนท่ีจะเป็น
กำลังของชาติในอนาคต การพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองได้นั้นจะต้องเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพของบุคคล
โดยเฉพาะอยา่ งยิง่ เยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษา สงั คมทรี่ นุ แรงทเ่ี กิดขน้ึ เนอ่ื งมาจากการขาดการศึกษาของเยาวชน ทำใหเ้ กดิ
ปัญหาสังคมตามมาดว้ ยนั้น คือ ปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครวั ปัญหาการละเมิดกฎหมาย ปัญหาการประพฤติผดิ
ศีลธรรม และปัญหาอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งปัญหาเหล่านีล้ ้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งสิ้น เด็กและเยาวชนจะตอ้ ง
ได้รับการศึกษาขั้นต่ำภาคบังคับตามกฎหมาย นักเรียนที่กำลังศกึ ษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บางคนประสบ
ปัญหาต่างๆมากมายกับการเลือกศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา เนื่องจากยังขาดความเข้าใจ
ในการที่จะศึกษาต่อ การได้รับแนะแนวและชี้แนวทางเป็นวิธีการหนึ่งทีจ่ ะทำใหน้ ักเรียนได้เห็นขอ้ ดีและข้อเสียในการ
เลอื กศกึ ษาต่อในสถานศกึ ษา จึงมคี วามจำเป็นและสำคญั มากสำหรับนกั เรียน ดังนนั้ การจดั โครงการแนะแนวสัญจรใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ความรู้แนะแนวทางการศึกษาต่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่น และ
เป้าหมายในชีวิตตามความใฝ่ฝันรวมไปถึงการตระหนัก ถึงความสำคัญของการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

2

3. วตั ถปุ ระสงค์
3.1 เพอื่ แนะแนวและประชาสมั พนั ธก์ ารรบั นักเรยี นเขา้ ศกึ ษาตอ่ ในโรงเรียนพศิ าลปุณณวิทยา
3.2 เพอ่ื ใหน้ กั เรียนได้รับความร้คู วามเขา้ ใจในการเลือกศึกษาต่อตามความถนัด ตามศกั ยภาพของแต่

ละคน

4. เปา้ หมาย
4.1 เป้าหมายเชิงปรมิ าณ
- นกั เรยี นโรงเรยี นในเขตพืน้ ท่ีบริการตำบลบ้านหว้าและตำบลดอนช้าง จำนวน 10 โรงเรยี น

มาศกึ ษาต่อระดับมธั ยมศึกษาต่อปีท่ี 1 โรงเรียนพิศาลปณุ ณวทิ ยามจี ำนวนมากขน้ึ
4.2 เปา้ หมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที ่ี 6 ไดร้ บั ความร้คู วามเข้าใจในการเลือกศึกษาตอ่ ตามความ

ถนดั ตามศักยภาพของแต่ละคน

5. ประโยชน์ทีไ่ ด้รับ
5.1 นักเรียนโรงเรียนในเขตพนื้ ที่บรกิ ารตำบลบา้ นหว้าและตำบลดอนช้างจำนวน 8 โรงเรยี นมา

ศกึ ษาตอ่ ระดบั มธั ยมศึกษาต่อปที ี่1 โรงเรยี นพศิ าลปุณณวิทยามจี ำนวนมากขึ้น
5.2 นักเรียนระดบั ชัน้ ประถมศกึ ษาปีที่ 6 ไดร้ บั ความรู้ความเขา้ ใจในการเลอื กศึกษาต่อตามความ

ถนัด ตามศักยภาพของแตล่ ะคน

6. คา่ ใช้จ่าย

- เงินรายหวั จำนวน 2,500.- บาท

- เงินกจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน จำนวน ............................ บาท

- เงนิ ข้อบัญญัติ จำนวน ............................ บาท

- เงินอน่ื ๆ..................................... จำนวน ............................ บาท

รวมจำนวนงบประมาณท้ังส้ิน 2,500.- บาท (สองพนั หา้ ร้อยบาทถ้วน)

7. ผลการประเมนิ โครงการ

การประเมินองิ เกณฑ์ ผลการประเมนิ ระดับตัวชี้วัด โครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชวี้ ดั ผลสำเรจ็ ระดบั คณุ ภาพ

( คา่ เฉล่ียของร้อยละ) ปรบั ปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดเี ย่ยี ม

ตวั บ่งช้ที ี่ 2.1 นักเรยี นโรงเรยี นในเขต 82.20 √

พ้ืนท่บี รกิ ารตำบลบา้ นหวา้ และตำบลดอน

ช้างจำนวน 8 โรงเรียนมาศกึ ษาต่อระดบั

มธั ยมศกึ ษาตอ่ ปที ่ี1 โรงเรียนพิศาลปณุ ณ

วิทยามจี ำนวนมากข้นึ

ตวั บ่งช้ที ่ี 2.2 นกั เรียนระดบั ช้ัน 89.60 √

ประถมศกึ ษาปีท่ี 6 ไดร้ ับความรูค้ วาม

เข้าใจในการเลอื กศึกษาต่อตามความถนดั

ตามศักยภาพของแต่ละคน

3

โครงการ/กจิ กรรม ตวั ชว้ี ัดที่ (1+2+ 3 ) / 3 85.90
4.30
(ตามตัวชว้ี ดั ท่ตี งั้ ไวใ้ นโครงการ/กจิ กรรม)

**ปรบั คา่ ร้อยละเฉลยี่ เปน็ 5 ระดบั ตามเกณฑ์
(*/20) และระบคุ ุณภาพ

8. สรปุ ผลการดำเนินโครงการ/กจิ กรรม
 บรรลเุ ป้าหมาย (คา่ เฉลี่ยของผลประเมิน ≥ 3.00)
 ไม่บรรลุเป้าหมาย (คา่ เฉลีย่ ของผลประเมนิ < 3.00)

9. อภิปรายผลการดำเนนิ โครงการ/กจิ กรรม
จากการดำเนินการตามตัวชี้วดั โครงการพฒั นางานแนะแนวการศึกษา ออกแนะแนวโรงเรยี นใน

เขตพื้นท่บี รกิ ารและนอกเขตพืน้ ที่บรกิ าร ในการศกึ ษาต่อระดบั มธั ยมศึกษาตอ่ ปีที่1 และ 4 โรงเรียน
พศิ าลปณุ ณวทิ ยา ปกี ารศึกษา 2564 ในระหว่างวันท่ี 3 – 4 มนี าคม 2564 พบว่า นกั เรยี นมีความสนใจจะมา
ศกึ ษาตอ่ โรงเรียนพศิ าลปุณณวิทยา คดิ เป็นร้อยละ 85.90 ตรงตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้(ประเมินใหค้ รบทุกตัวช้ีวดั
ที่ตัง้ ไว)้ ซ่งึ ผ่านเกณฑ์ทต่ี ั้งไว้เน่ืองจาก ไดร้ บั ความสนใจและเขยี นใบสมัครเรยี นจากนักเรียนท่ีจะมา
ศกึ ษาต่อในระดบั ชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรยี นพิศาลปณุ ณวิทยา ปีการศกึ ษา 2564 การ
ปฏิบตั ิเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ผลทไี่ ด้อย่ใู นระดบั คุณภาพ ดีมาก
10. การดำเนนิ งานเกิดความคุ้มค่าและความต่อเนือ่ งของการพฒั นา

เน่ืองจากโครงการพัฒนางานแนะแนวการศกึ ษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นโครงการ/
กิจกรรมท่ีดำเนินได้ครอบคลุมตัวชวี้ ัดและวตั ถุประสงคข์ องโครงการ เกดิ ความคุ้มค่าในการใชง้ บประมาณ

ร้อยละ 100
ดงั นน้ั การดำเนินโครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษา ประจำปงี บประมาณ พ.ศ.2564 นน้ั

ก่อใหเ้ กดิ ความคมุ้ ค่าของการดำเนินงาน มีความจำเป็นที่จะต้องพฒั นาอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ
11. ข้อเสนอแนะ

การส่งเสริมใหน้ กั เรยี นโรงเรียนในเขตพ้นื ท่ีบรกิ ารและนอกเขตพ้นื ท่ีบริการ สมคั รเรยี นต่อและ
ได้รบั ข้อมูลข่าวสาร ความรใู้ นด้านการศึกษาต่อ ใหม้ ากทสี่ ุด จากโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

(ลงช่ือ)....................................................ผูร้ ายงาน
(นางพณณิ ญา นาตาแสง)

ตำแหน่ง ครู วทิ ยฐานะ ครชู ำนาญการพเิ ศษ

4

ความคิดเห็นของหัวหนา้ ฝ่าย
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ .................................................................. ......
....................................................................................................................................................................

(ลงชือ่ )....................................................ผรู้ บั รองรายงาน
(..................................................)
หัวหนา้ ฝา่ ย/กล่มุ สาระฯ/งาน................

ความคดิ เหน็ ของรองผอู้ ำนวยการสถานศึกษา
............................................................................................................................. .......................................
.............................................................................................................................................................. ......
....................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)......................................................
(นางสาวบวั ไข บุญอนันต์)

รองผอู้ ำนวยการโรงเรยี นพศิ าลปุณณวิทยา

ความคดิ เหน็ ของผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ .................................................................. ......
....................................................................................................................................................................

(ลงชอื่ )..................................................
(นายวินัย รมุ ฉิมพลี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวทิ ยา

5

บันทกึ ข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนพิศาลปณุ ณวทิ ยา สังกัดองค์การบรหิ ารส่วนจงั หวัดขอนแกน่
ที่ ขก 51006.6 /พิเศษ วันท่ี 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
เรอ่ื ง รายงานโครงการพฒั นางานแนะแนวการศึกษา ปกี ารศึกษา 2564

เรยี น ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นพิศาลปุณณวิทยา

ด้วยโรงเรียนพศิ าลปณุ ณวิทยา ไดด้ ำเนินการจัดโครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษา ปี
การศกึ ษา 2564 ในระหวา่ งวนั ท่ี 3 – 4 เมษายน 2564 โดยมีโรงเรยี นในเขตพื้นทบ่ี รกิ ารและนอก
เขตพ้นื ทีบ่ ริการ จำนวน 8 โรงเรียน

บัดนโี้ ครงการพฒั นางานแนะแนวการศกึ ษา ปีการศกึ ษา 2564 ไดเ้ สร็จสน้ิ แล้ว จงึ ใครข่ อ
รายงาน ดังนี้

1. ผลของการดำเนนิ งาน
- ผลของการใช้เงนิ งบประมาณ พบวา่
1) ดำเนินการจดั สรรงบประมาณในการ จัดซอื้ จดั จ้าง วสั ดอุ ปุ กรณ์ รวมเปน็ เงนิ ที

เบิก-จ่ายครัง้ น้ี เป็นเงนิ จำนวน 2,500 บาท
2. ปัญหา / อุปสรรค
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนือ่ งจากได้มีการวางแผนและดำเนนิ งานตามข้ันตอนทว่ี างไว้

ทกุ ประการ
3. การแกไ้ ขปญั หา
-
4. ขอ้ เสนอแนะความคดิ เห็นของผู้ปฏบิ ัตงิ าน
ควรเพ่ิมขยายโรงเรยี นในเขตพืน้ ท่ีบริการและนอกเขตพ้ืนท่ีบรกิ ารให้จำนวนมากขนึ้ เพ่อื จะ

ได้ออกไปแนะแนวการศึกษาตอ่ นกั เรียนจะได้รบั ทราบข้อมลู โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยาไดม้ ากขึ้น สง่ ผล
ให้มีนกั เรียนมาสมคั รเรียนเพ่ิมขึน้

5. ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ นอ้ ย คดิ เปน็ รอ้ ยละ 100
 สูง  ปานกลาง

จึงเรยี นมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)...............................................ผู้รายงานโครงการ
(นางพณิณญา นาตาแสง)

6

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของรองผ้อู ำนวยการโรงเรยี น
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ........................................................................
............................................................................................................................. .......................................

ลงช่ือ....................................................
(นางสาวบัวไข บุญอนันต)์

รองผ้อู ำนวยการโรงเรียนพศิ าลปุณณวทิ ยา

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการโรงเรยี น
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................

ลงชอ่ื ...................................................
(นายวนิ ยั รมุ ฉมิ พลี)

ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นพิศาลปุณณวิทยา

7

ภาคผนวก

- โครงการ
- คำสัง่
- บนั ทกึ ข้อความขออนุญาตไปราชการ
- บนั ทกึ ขอ้ ความขอใชเ้ งินสวัสดกิ าร
- บันทึกข้อความรายงานจำนวนนักเรยี นเขยี นใบสมัคร
- ผลการประเมินโครงการฯ
- รปู ภาพประกอบกจิ กรรม

8

9

10

11

12

13

14


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Waterford Leisure & Education Opportunities
Next Book
Build Your Own Hand Cart For Whatever Your Business Needs with Magliner