The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

עלון שבועי שובו - פרשת במדבר תשפ"א

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aviya5700, 2021-05-13 08:20:05

עלון במדבר תשפ"א

עלון שבועי שובו - פרשת במדבר תשפ"א

‫העלון השבועי‬ ‫ג' סיון תשפ"א ‪ 14/05/21‬פרשת במדבר‬
‫עריכה‪ :‬הרב מרדכי בוטרמן‬
‫מה בפרשה‬
‫קיץ בריא וחג שמח‬
‫ושבת שלום!‬

‫ְלֵׁש ֶבט ֵלִוי ‪ַ -‬מ ֲח ֶנה ְמ ֻי ָחד ְו ַע ְצ ָמ ִאי ֵּבין ּכֹל ַהַּמ ֲחנֹות‪ָ ,‬סמּוְך‬ ‫ִ ּמ ָפְניַָרן ׁ ְּבֵַשני ִית ְשׂ ַָּבר ֵ ִּאמלְד ָּבר‬

‫ְל ֹא ֶהל מֹו ֵעד ‪ַ -‬הִּמְׁשָּכן‪.‬‬ ‫ְּביֹום א' ְּב ִא ָּיר‪ַּ ,‬בׁ ָּש ָנה ַהׁ ְּש ִנ ָּיה ְל ֵצאת ְּב ֵני ִיְׂשָר ֵאל ֵמ ֶאֶרץ‬

‫ְו ָכְך‪ַ ,‬על‪ִּ-‬פי ֵס ֶדר ֲח ִנ ָּי ָתם‪ ,‬נֹו ְס ִעים ַּגם ְּב ֵני ִיְׂשָר ֵאל ְל ָכל‬ ‫ִמ ְצַר ִים‪ּ ,‬פֹו ֵקד ׁשּוב הקב"ה ַעל ֹמֶׁשה ְל ַמּנֹות ֶאת ְּב ֵני‪-‬‬

‫ִמ ְּסעֹו ֵתי ֶהם ַּבִּמ ְדָּבר‪.‬‬ ‫ִיְׂשָר ֵאל‪ֶ ,‬את ַה ְּג ָבִרים ִמ ִּגיל ֶעְׂשִרים ּו ַמ ֲע ָלה‪ַ .‬ה ָּד ָבר ָה ָיה‬

‫ִל ְפ ֵני ַהִּמְׁשָּכן‪ִ ,‬מ ְזָר ִחית לֹו‪ָ ,‬חנּו ֹמֶׁשה‪ַ ,‬א ֲה ֹרן ּו ִמְׁשְּפחֹו ֵתי ֶהם‪.‬‬ ‫חֹ ֶדׁש ָי ִמים ְל ַא ַחר ֲה ָק ַמת ַהִּמְׁשָּכן (ְּבא' ְּב ִני ָסן)‪ַ .‬ע ָּתה‪ַּ ,‬כ ֲאֶׁשר‬

‫ֵהם ֻה ְב ְּדלּו ְו ָחנּו ְּב ִנ ְפָרד ַל ְמרֹות ִהְׁש ַּת ְּיכּו ָתם ַהִּמְׁשַּפ ְח ִּתית‬ ‫הקב"ה ִמְׁשָּכן ֶאת ְׁשמֹו ַעל ִיְׂשָר ֵאל הּוא מֹו ֶנה אֹו ָתם ׁשּוב‬

‫ִל ְק ָהת‪ֲ ,‬א ִבי ֲא ִבי ֶהם ַע ְמָרם‪.‬‬ ‫ְּכאֹות ַל ֲח ִביבּו ָתם‪.‬‬

‫ּ ַת ְפ ִקיד ַה ְּל ִו ִיּים ְו ַה ּכ ֹהֲ ִנים‬ ‫ַל ֲעִרי ַכת ַהְּמ ַפ ֵּקד ִי ְהיּו ְל ַצד מֶֹׁשה ָּכל ְׁש ַנ ִים ָעָׂשר ָראֵׁשי‬
‫ְלֵׁש ֶבט ֵלִוי ַּת ְפ ִקיד ְמ ֻי ָחד ָּב ָעם ִיְׂשָר ֵאל‪ַ .‬הְּלִו ִּיים ֶׁש ֵאי ָנם‬
‫ַהׁ ְּש ָב ִטים‪ ,‬אֹו ָתם ֻמָּנה ַהּתֹוָרה ִּבְׁשמֹו ֵתי ֶהם ֶא ָחד ְל ֶא ָחד‪ְ .‬ו ָכְך‬

‫ּ ֹכ ֲה ִנים‪ְ ,‬מ ֻצִּוים ַעל ְׁש ִמיַרת ַהִּמְׁשָּכן ְו ִאּלּו ִמְׁשַּפ ַחת ַהּכֹ ֲה ִנים‬ ‫ַהּתֹוָרה ְמ ַסֶּכ ֶמת ֶאת ִמ ְנ ַין ַה ְּג ָבִרים ְּב ָכל ֵׁש ֶבט ְוֵׁש ֶבט‪ְ :‬ראּו ֵבן‪:‬‬

‫ְמ ֻצָּוה ַעל ּ ֹכל ֲעבֹודֹות ַה ַה ְקָר ָבה‪.‬‬ ‫‪ִׁ ,46,500‬ש ְמעֹון‪ַּ ,59,300 :‬גד‪ְ , 45,650 :‬יהּו ָדה‪, 74,600 :‬‬

‫ַהּתֹוָרה ַמ ְסִּביָרה ִּכי ְּב ֶע ֶצם ַה ְּבכֹוִרים ָּב ָעם ִי ְׂשָר ֵאל ָהיּו‬ ‫ִיׂ ָּשש ָכר‪ְ , 54,400 :‬זבּולּון‪ֶ , 57,400 :‬א ְפַר ִים (יֹו ֵסף)‪, 40,500 :‬‬

‫ֲאמּוִרים ַל ֲעבֹד ַּבִּמְׁשָּכן!! ַאְך ִמׁ ֶּש ֶח ְטאֹו ִיְׂשָר ֵאל ְּב ֵח ְטא‬ ‫ְמ ַנׁ ֶּשה (יֹו ֵסף)‪ִּ , 32,200 :‬ב ְנ ָי ִמין‪ָּ , 35,400 :‬דן‪ֲ , 62,700 :‬אֶׁשר‪:‬‬

‫ָה ֵע ֶגל‪ּ ,‬ו ְבתֹו ָכם ָּכל ְּבכֹוִרי ִיְׂשָר ֵאל‪ָ ,‬זכּו ַּב ֲעבֹו ָדה ּו ְב ִמְׁש ֶמֶרת‬ ‫‪ַ , 41,500‬נ ְפ ָּת ִלי‪ַ ,53,400 :‬סְך ַהּ ֹכל ִנ ְמנּו‪!603,550 :‬‬

‫ַהּקֹ ֶדׁש ְּב ֵני ֵלִוי ֶׁשֹּלא ִהְׁש ַּת ְּתפּו ְּב ֵח ְטא‪.‬‬ ‫ׁ ֵש ֶבט ֵל ִוי‬
‫ֵׁש ֶבט ֵלִוי ֶׁשִּנ ְב ַחר ְלָׁשֵרת ַּבִּמְׁשָּכן ִל ְפ ֵני ה'‪ֹ ,‬לא ִנ ְמ ָנה ַי ַחד‬
‫ִמ ׁ ְש ֶמֶרת ְּב ֵני ְק ָהת‬
‫ָּכ ָאמּור‪ַּ ,‬ת ְפ ִקיד ְּב ֵני ְק ָהת ָלֵׂשאת ֶאת ַהֵּכ ִלים ַהְּמ ֻק ָּדִׁשים‬ ‫ִעם ְּב ֵני ִיְׂשָר ֵאל‪ .‬חּוץ ִמ ֶּזה ֵיׁש ָל ֶהם ַּת ְפ ִקיד ִיחּו ִדי ‪ֵ ,‬הם‬

‫ְּביֹו ֵתר ‪ַ -‬ה ִּמ ְז ְּבחֹות‪ַ ,‬ה ְּמנֹוָרה‪ֻׁ ,‬ש ְל ַחן‪ֶ -‬ל ֶחם‪ַ -‬ה ָּפ ִנים ּו ְכ ֵלי‬ ‫ְמ ֻמִּנים ַעל ֵּפרּוק ַהִּמְׁשָּכן‪ְ ,‬נִׂשי ָאתֹו ְּב ַמ ְּסעֹות ְּב ֵני ִיְׂשָר ֵאל‬

‫ַהּ ֹק ֶדׁש‪ְ .‬ל ִמּלּוי ַה ַּת ְפ ִקיד ִי ְב ֲחרּו ַרק ִמי ֶׁשָּמ ְלאּו לֹו ְׁשלֹוִׁשים‬ ‫ַּבִּמ ְדָּבר ַו ֲה ָק ָמתֹו ְּב ָכל ֲח ָנ ָיה‪ַּ .‬ת ְפ ִקי ָדם ַּגם ִלְׁשמֹר ַעל ַהִּמְׁשָּכן‬

‫ָׁש ָנה ְו ֶטֶרם ִה ִּגי ַע ְל ִגיל ֲח ִמיִׁשים‪.‬‬ ‫ִמְּכ ִני ַסת ָזִרים‪.‬‬

‫ֵּכיָון ֶׁשְּמ ֻדָּבר ַּבֵּכ ִלים ַהְּמ ֻק ָּדִׁשים ְּביֹו ֵתר ַהִּנ ְמ ָצ ִאים ְּבתֹוְך‬ ‫ֵס ֶדר ַה ֲחנָי ֹות ְו ַה ּ ַמ ּ ָסע ֹות‬
‫ה' ְמ ַצֶּוה ַעל מֶֹׁשה ְו ַא ֲהרֹן ַל ֲערְֹך ֶאת ֵס ֶדר ֲח ִנ ָּי ָתם ֶׁשל ְׁש ַנ ִים‬
‫ַהִּמְׁשָּכן‪ְ ,‬מקֹום ַהֻּמ ָּתר ַּבְּכ ִני ָסה ַרק ְלכֹ ֲה ִנים‪ֹ ,‬לא יּו ְכלּו‬

‫ְּב ֵני ִמְׁשַּפ ַחת ְק ָהת ָל ַק ַחת אֹו ָתם ְּכ ִפי ֶׁש ֵהם‪ָ .‬ל ֵכן ְמ ַצִּוים‬ ‫ֶעֶׂשר ַהׁ ְּש ָב ִטים ְס ִביב ַהִּמְׁשָּכן‪ַּ ,‬כ ֲאֶׁשר ֵהם ִמ ְת ַחְּל ִקים ְל ַאְרַּבע‬

‫ַא ֲה ֹרן ּו ָב ָניו ְל ַכּסֹת ֶאת ּכֹל ַהֵּכ ִלים ַה ְּקדֹוִׁשים‪ְ ,‬וַרק ְל ַא ַחר‬ ‫ְקבּוצֹות ְּב ַאְרַּבע רּוחֹות ַהׁ ָּש ַמ ִים‪ָּ ,‬כל ֵׁש ֶבט ַעל ִּד ְגלֹו‪:‬‬

‫ֶׁש ְּי ֹפַרק ַהִּמְׁשָּכן יּו ְכלּו ַהְּלִו ִּיים‪ַ -‬ה ְּק ָה ִתים ָלֵׂשאת ֶאת ַהֵּכ ִלים‬ ‫ְּב ַצד ִמ ְזַרח ַמ ֲח ֵנה ְיהּו ָדה‪ְ ,‬ו ֵא ָליו ִנ ְלִוים ַהׁ ְּש ָב ִטים ִיׂ ָּשש ָכר‬

‫ַהְּמ ֻכ ִּסים‪ .‬הקב"ה ֵמ ִטיל ֶאת ָה ַא ְחָריּות ַעל ְׁשלֹו ָמם ְוגֹוָר ָלם‬ ‫ּו ְזבּולּון‪.‬‬

‫ֶׁשל ְּב ֵני ְק ָהת ַעל‬ ‫ְּב ַצד ְּדרֹום ַמ ֲח ֵנה ְראּו ֵבן‪,‬‬

‫ֲא ֵחי ֶהם ַהּ ֹכ ֲה ִנים ‪-‬‬ ‫ְו ֵא ָליו ִנ ְלִוים ַהׁ ְּש ָב ִטים‬

‫ְּב ַה ְקִּפי ָדם ַעל ִּכּסּוי‬ ‫ִׁש ְמעֹון ְו ָגד‪.‬‬

‫ָנאֹות ֶׁשל ַהּ ֹק ֶדׁש‪,‬‬ ‫ְּב ַצד ַמ ֲעַרב ַמ ֲח ֵנה‬

‫ִי ְמ ְנעּו ָח ִלי ָלה ֶאת‬ ‫ֶא ְפַר ִים‪ְ ,‬ו ֵא ָליו ִנ ְלִוים‬

‫מֹו ָתם‪.‬‬ ‫ַהׁ ְּש ָב ִטים ְמ ַנׁ ֶּשה ּו ִב ְנ ָי ִמין‪.‬‬

‫ִל ְראֹות‬ ‫ֶׁש ִּנ ְזֶּכה‬ ‫ְּב ַצד ְצפֹון ַמ ֲח ֵנה ָּדן‪,‬‬

‫ִּב ְמ ֵהָרה ְּב ָי ֵמינּו ֶאת‬ ‫ְו ֵא ָליו ִנ ְלִוים ַהׁ ְּש ָב ִטים‬
‫ֲאֶׁשר ְו ַנ ְפ ָּת ִלי‪.‬‬
‫ְּכ ֵלי ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּב ִׂשיא‬ ‫מפת יעקב אוישפיץ‬
‫"איש על דגלו" ‪1817‬‬
‫מפה נוספת משנת ‪)!(1650‬‬ ‫ִּת ְפ ַאְר ָּתם ַעל ְמקֹו ָמם!‬

‫ן שובודבר המנכ"ל‬
‫הֲ ִלי ַכת עמ"י ַּב ִּמ ְד ָּבר‬

‫ֵס ֶפר "ַּבִּמ ְדָּבר"‪ ,‬אֹותֹו ַנ ְת ִחיל ַהׁ ָּשבּו ַע‪ַ ,‬מ ְת ִחיל ְּב ֹח ֶדׁש " ִא ָּיר" ֶׁש ֲא ִני ְל ַבד ַּבִּמ ְדָּבר ֵמת‪ּ .‬ו ִמי נֹו ֵתן ִלי אֹ ֶכל‪ַ ,‬מ ִים‪ְ ,‬ו ַח ִּיים –‬

‫ְּבָׁש ָנה ַהׁ ָּש ִנית ַּבִּמ ְדָּבר‪ּ ,‬ו ַמ ְמִׁשיְך ּו ְמ ָת ֵאר ֶאת ָּכל ‪ְׁ 40‬שנֹו ָתיו ּבֹוֵרא עֹו ָלם‪.‬‬

‫ַרק אֹותֹו ּדֹור ֶׁש ָה ָיה ַּבִּמ ְדָּבר ְו ָג ַדל ַעל ֲעָר ִכים ִויסֹודֹות‬ ‫ֶׁשל ַעם ִיְׂשָר ֵאל ַּבִּמ ְדָּבר‪ַ ,‬עד ַה ָּג ָע ָתם ְלַׁש ֲעֵרי ֶאֶרץ‬

‫ֵאּלּו ָיכֹול ְל ַה ִּגי ַע ְל ֶאֶרץ – ְו ִל ְבנֹות ֶאת ֵּבית ַהִּמ ְק ָּדׁש‪.‬‬ ‫ִיְׂשָר ֵאל‪.‬‬

‫ַּב ָּי ִמים ָה ַא ֲחרֹו ִנים ָאנּו ׁשֹו ְמ ִעים ַעל ַה ְס ָל ָמה ָּגדֹול‬ ‫ַהּתֹוָרה ְמ ַסֶּפֶרת ָלנּו ַעל ָּכל ָה ֲע ִלּיֹות ְו ַהּמֹוָרדֹות‬

‫ִמִּכּוּון ַע ָּזה‪ִ .‬מ ְתַּפְּל ִלים ָאנּו ְלָׁשלֹום ַהְּפצּו ִעים‪,‬‬ ‫ַהּזֹו‬ ‫ַה ֲה ִלי ָכה‬ ‫ֶׁשל‬ ‫ָלנּו ַה ֵּתאּור‬ ‫ֶׁש ָהיּו ָלנּו ַּבִּמ ְדָּבר‪.‬‬ ‫ל‬
‫ול"ע ַה ֲהרּו ִגים‪ּ .‬ו ְצִרי ִכים ָאנּו ִל ְזּכֹר ָּת ִמיד‪ִּ ,‬כי‬ ‫ַהּתֹו ָרה?‬ ‫הקירוב‬
‫ְּכ ִני ָס ֵתנּו ָל ָאֶרץ ָה ְי ָתה ַרק ַא ֲחֵרי ֶׁש ִה ְת ַמ ַּסְרנּו ְל ַג ְמֵרי‬ ‫שובַַּוב‪.‬מִּּמד ְּוד ַָּעבָּרכ ַלאֲָּכחְֵךריֲח ַׁקשָּּבו ַָלבהת‬
‫שון של הרשאֹות ֵ‪.‬מר ַהִּמ ְדָרׁש "ָּכל ִמי ֶׁש ֵאינֹו עֹוֶׂשה ַע ְצמֹו ֶה ְפ ֵקר‬
‫ְּב ָידֹו ֶׁשל ּבֹוֵרא עֹו ָלם‪.‬‬

‫ב"לאייתשאדגתהאגתעוהבלריומשוכסמעלומיללשדתהככהוורתומראעש‪,‬שתםוסמק‪,‬רןהוהלהןליאצסהשמוםלקרורסדוהתחאדגטהמה‪,‬בתאיציתןובגאוובשו‪,‬לובנרלרונאודפתםיםגטריאששתהסלקתרהמותלמרתהש‪.‬כרםגויןהחליח‪,‬ביטוריססהףדמזורתבשלנוריהןםשתבושרכוור‪,‬בצלשיןבימחאמ"ךבהלתאדתהגנשלמגוּיִִַַַַָםלוְיוושטוותמיכשלשלהצהאמסמותל"יוחּכִִּיְבהְּׁהיובלחְׁוךהבידיבמַאאבסהקאכובָשוְשנסשרניֹ‪,‬לוביתתמוליקָדוַםעתובםיובלתייֹיסןָּּיתתמהשו"ווםושךהברַָו‪ָ.‬סּאדהןואאָלרפחעעְּמרועקוותבאֶׁרובי"תדםאבאכַדת‪,‬אדִׁשישלֶַׁרכלבלקההֵרהתְלשסֹהאלנלשתתףיוויַא"ְלךקקמודלְּּיָ"בייןהנעישכיהרבררְֶּי‪,‬ילּמשּונזבודמפדשת‪:‬גדֹוה‪,‬רותירבַהלּוםָיהחֹישווןםובובלוגויעהרכַבֶָסנֶׁמַ"דִּשוידהבורקויּווהשלדָםשובהסיֹ‪.,‬תֶלהכִּלחהֶיכןוגשלרלכֹמםי‪,‬ה"המואבתְֹרלת‪.‬וידְךלומםאעהּלאלניאעאשדיָבוזֶוחלבֵּניתּו?ָשָּוִרכקדתלםכָּבבְמתבכדהֶאמםגִוכורוגבתלרקי‪.‬לִּרעולנּאלן'אלהקןְךושאת‪,‬צשםלהלייוֹגקבְֵּמְְודֶּוומאוִבבבבמבְניבמנודתלרןלמנוֹיתךיהמב‪ְַ,‬וןונירושׁהלבלןאעירההוברסולֶֹּשָזֵּושלכווםֻויאבכתנעַּלמךיעמואְגדזהוהִהּדלהתפיבִוךחְאהֶזע‪ֶׁ,‬הּי‪.‬י‪,‬דןלהםר‪.‬למצאַידשדאהד‪.‬ייָףיאיֵת""םיםגּלוִוסחבֹמאב‪,‬לאתכובכוִרֹתולםנםישלובימהרםֶלזרריַלמָיץזנלמקהלְׁרב‪.‬כאאקבבתאּיבבהבָציֹּיווישםכהווחייפילנָּשר"כשכ‪,‬תּרַכזֹםורםָומתָם‪,‬ןהלגםלתךתךםתבאת‪.‬ךה'תהֶֹ‪,‬לֶָוירצבא ַ‪ֶַ,‬תבההמאתֶַַָָּׁ"עִפחהרשנְְִָּּּׁלהּדמקכתשְָּּכְוֶַָּללְבצבאַךִץֶּב ֶבצטֶתָּנאווַדילכככִהבבבבֱָבעאאאאאההָּמממשש'אדדחַיע"קנללםכרְהדהמַעהינעקֵאשגתתתמאמו"דוׁ?למהובאִבילשּבדֶׁיתבל!ומםןשגעשֹהּשְרוְּיתכֹששּרוגעמממזיכונכדםחתר"רָּויול"ןיוגלל""הבשֶדבבךתנהבהיל‪.‬וּי‪ְ,‬לורזוַּ"צרבוזרןל–ָהםהששםְָּומִיהמתאהתל‪.‬ךמבםכוַּהווַמהאוַלאונלְֶמ‪,‬מקהדאווולהצּהָדתתב‪.‬ותְהַרמעתשַפַּּומבךמלועבאבבשמתטפערנהלֹמנלובהיובֹוונאסוהרת‪.‬ו‪,‬העיפרההליבהלעייותרכוביהפהקשככייללליערמבהנרעויררב"אםיהאעצאןזשתבנאהיככולולשבול!עזְגלמּשמְַּּוויויזרגלנוהפב–בחּהצצויֵי‪,‬מפֹריוםּּחתהִדובִגכ‪,‬ווםאֵּרהַַ‪,‬עווילמדאהֶאיגפתְררראֵֹהצשל"וךוכדפורםֵַעיתא‪.‬בבםמואטכשלע!תתראררהָגּידפְדוצָםָמוככוקֶנשּהוַׁׁוןתרשָהלןללוידאֶׁיאזנגםששוָוּּקאְויווָגשתשעיפמִּ'חםםהֹהַמחַָ(םנצושלִול(ְןמהָׁורמזצבזאאִבׁקומלּכחְּיֶשקמיבהּעוושאוכּכר‪.‬עכעדב‪,‬יישובעוהמִם"ווורםיירָויחמקבמכֵהּלרלרתודרךפאֶָׁיוםרם‪.‬ידיררד‪,‬לתאתררַ"ֶַּאשבבָגִַּּצםייהקד"ְְּםַגּלולגְַָרםנֶהא‪ְָּ.‬קםאֶבְּּטלובְֵֵקַּ‪,‬בפ'נַערעַּטורתזְִֶׁתלַיסְ)ושּרִּיֹרַַַּםּדגעהְּהכאוְּגֹאַּנוזֵֶּכֹוצֵֵָּוּלנםמוֵוַתיָיבנירְִרֹנבַולְׁ ְיהַָהנלשתָּהְֶָָָׁכִֶָּּׁצשאתרכשִּתִּבןַגֹררָימוֹתיּוהְָּנַכֵיֹלׁדבּוהַתַו)שׁתבְ‪.‬יּקֶׁשנ‪ֶ,‬בדּלָשוְֹאובוִֵֵֶַַּׁאשאּתדְְטאֶכֵייֶצָרָ‪.‬אניצֶַָּלםבצפדלִָֹ?יוָעֶלּאדְםַהְןרהפְְְַּּּגכארדצִֶָּּנויודגֵֶַֹׁוִברםָלשןלירתָָהםההָ ְְֲנייאֶֶָָָָׁׁחתתבששׁלההשלל' ִד ְגל ֹו ָע ַלי ַאהֲ ָבה'נושא בפרשה‬

‫ָראֵׁשי ַהַּמ ֲחנֹות‪ָ ,‬ה ָיה ְל ָכל ֵׁש ֶבט ֶּד ֶגל ּובֹו ִצּיּור ְמ ֻי ָחד –‬ ‫ת הגר"ש מונט ַגה ְּד ָעג ִלמידם‪,‬עְּבל ָכמל ֶּסדי ֶגרולתָה ָינהפ ָשחוקּובקחינָׁושךם ַהׁ ֵּש ֶבט‪ּ( .‬ו ְבנֹו ָסף ּכֹו ֵתב‬
‫ּו ִמָּכְך ָל ְמדּו ַהַּמ ְלכּויֹות ַל ֲעׂשֹות ְּד ָג ִלים ִל ְמ ִדי ָנ ָתם! ּו ְמ ָפֵרט‬ ‫ת הספר שובו אֶׁששְּב ִקדלְגו ֵןל‪.‬י ַההגׁ ְּרש ָ"ב ִשטימםונֶׁשט ָגהיּוהָרקראיֵׁשאי ַאמ ֲתחנֹות‪ָ ,‬ה ָיה ָחקּוק ַּגם ִצּיּור‬
‫ַהִּמ ְדָרׁש ֶאת ַהִּצּיּוִרים ַהּׁשֹו ִנים‪ְ :‬ראּו ֵבן – ּדּו ָד ִאים; ִׁש ְמעֹון‬
‫שלא הולכים ְמבֻידָחרדך‪ְ ,‬וָהר ָתאורה ַּה‪,‬ב ֶה" ְומֵׁמשְכך)א‪.‬ן הקריאה"‬
‫לקחת לליבנו ֵואלּלּהו ִתצּיּחוִזריקםהָןהיּוב ַלעילמ ִּוד ְגד ֵליה ַתהוַּמרֲחהנֹוותהןַּב ִּמ ְד ָּבר?‬
‫– ְׁש ֶכם; ֵל ִוי – אּוִרים ְו ֻתִּמים; ְיהּו ָדה – ַאְר ֵיה; ִיׂ ָּשש ָכר‬ ‫לקרובים שנשְּבר ָוח ָ"ז‪".‬ל ִּב ְמ ָפְרִׁשים ַהּׁשֹו ִנים ֻמ ְזָּכרֹות ִמ ְסַּפר ִׁשיטֹות ְּב ִע ְנ ַין‬
‫– ֶׁש ֶמׁש ְו ָיֵר ַח; ְזבּולּון – ְס ִפי ָנה; ָּדן – ָנ ָחׁש; ַּגד – ַמ ֲח ֵנה;‬ ‫יזמן מראשי י ַשהיִּצבּיּוִתר'יאםורֶׁש ָהשיּומחַ'עלו ִּמד ְרג ֵבלניי ַההַּמקֲחהניֹולתהַּבִּמ ְדָּבר‪ :‬הראב"ע‪ַ ,‬רֵּבנּו‬
‫ַנ ְפ ָּת ִלי – ַא ָּי ָלה; ֲא ֶׁשר – ִאי ָלן ַז ִית; יֹו ֵסף – "ֵּבין ְל ֶד ֶגל ֶא ְפַר ִים‬
‫ּו ֵבין ְל ֶד ֶגל ְמ ַנׁ ֶּשה ְמ ֻצ ָּיר ִמ ְצַר ִים‪ ,‬ע"ש‬ ‫ררבועתיםהתשננגהדוהתואְִּהבליַעהחיֵּהיפּרוי ָי‪,‬רידי ְוההחַ‪,‬ה ֶהאחָ ְאזמָתדקשֹויםשִנכימו ִלְָּומכרלְתתאחּוב ֵּאומב‪:‬וןש‪ַ ,‬קשאְׁלרשמֵוֹיווןרהסשדולתא‬
‫ֶׁשּנֹו ְלדּו ְּב ִמ ְצַר ִים"; ֶא ְפַר ִים – ׁשֹור;‬

‫ְמ ַנׁ ֶּשה – ְר ֵאם; ִּב ְנ ָי ִמין – ְז ֵאב (ְו ֵכן מּו ָבא‬ ‫תמונה הסטורית עם ח"כ ר' אברהם רביץ ז"ל‪,‬‬ ‫ררבעאדרשקכויידושוישבמבתערךשהינ ַוְגהלדה''ֶָּ‪.‬בכאה ְַבהפקַֹהתוַ‪.‬גרדחִנּדיו‪.‬יר‪ֹ.‬ו"צםש‪,.‬יתבאבֶז‪.‬נםַולהֶׁ"והּנ‪.‬שיהֹ‪,‬ו"רְׂ"שק ְפל ָאָֹּכעדווןתתלּוו–ֶבאתִּיכֶׁתְושדִֵּכהאמֵֶּּבוסצראלתוכות‬
‫ַּגם ְּב ִמ ְדַרׁש ַּת ְנחּו ָמא ַּבִּמ ְדָּבר ִסי' יב)‪.‬‬ ‫בהתייעצות בשטח בית ספר אותו איימה לפנות‪.‬‬ ‫ְראּו ֵבן ָה ָיה ֶנֶׁשר‪ֵ ,‬א ֶצל ָּדן ׁשֹור‬
‫ּו ְבתֹו ְלדֹות ִי ְצ ָחק ַלָּמ ָהִר"י ָקארֹו ּכֹו ֵתב‬ ‫וכשבאו הטרקטורים הרב גלס חסם אותם בגופו!‬
‫ֶׁשְּלָראֵׁשי ַהַּמ ֲחנֹות ָהיּו ְּד ָג ִלים ְּגדֹו ִלים‬

‫ַמ ְט ַעִּמים ַהָּנ"ל ִּבְׁש ַנת ‪ְ :1889‬ו ַט ַעם ַה ְּד ָג ִלים ְל ֵהָראֹות‬ ‫ּו ְל ָכל ַהׁ ְּש ָב ִטים ָהיּו ְּד ָג ִלים ְק ַטִּנים ּו ְבַרֵּבינּו‬
‫ְּכמֹו ְּב ַת ְכ ִסי ֵסי ִמ ְל ָח ָמה נֹוְׁש ִאין ְּד ָג ִלים ְל ִסי ַמן ַהִּמ ְל ָח ָמה‬ ‫ְּב ַח ֵּיי ָּכ ַתב ֶׁשַּלׁ ֵּש ֶבט ֵלִוי ֹלא ָה ָיה ֶּד ֶגל (ע"פ‬
‫ּ ֹכל ַמ ֲח ֶנה ּו ַמ ֲח ֵנה נֹוֵׂשא ֶּד ֶגל ֶׁשּלֹו‪ְ ,‬ו ָאנּו ַמְר ִאים ָּב ֶזה‬
‫ֶׁש ַה ְּד ָג ִלים ֶׁש ָּלנּו ְו ַת ְכ ִסי ֵסי ִמ ְל ָח ָמה ֶׁש ָּלנּו הּוא ַהּתֹוָרה‬ ‫קּו ְנ ְטֵרס ַע ְנ ֵני ַהָּכבֹוד ְועֹוד)‪.‬‬
‫ִמ ֵּדי ָׁש ָנה ְּב ִׂש ְמ ַחת ּתֹוָרה רֹו ְק ִדים ַה ְּי ָל ִדים ִעם‬
‫ְמ ֻל ְּמ ֵדי ִמ ְל ַח ְמ ָּתּה ֶׁשל ּתֹוָרה ' ְו ִד ְגלֹו ָע ַלי ַא ֲה ָבה'‪.‬‬
‫" ֶּד ֶגל ּתֹוָרה"‪ָ ,‬מה ַה ָּמקֹור ְל ִע ְנ ַין ֶזה?‬
‫ר' ִי ְצ ָחק ִלי ִפי ֵעץ ִמׁ ֶּשע ְד ִליץ ָּכ ַתב ַּב ֵּס ֶפר‬

‫"דגל תורה"‬

‫חידה‬

‫‪02-5658505‬‬ ‫ַה ִחי ָדה ה ְשבוּ ִעית‬

‫" ֻחָּמׁש ַּבִּמ ְדָּבר ִנ ְקָרא ַּגם ֻחַּמׁש ַהְּפקּו ִדים" ֹזאת ִמּׁשּום ֶׁשה'‬
‫ָמ ָנה ֶאת ַעם ִיְׂשָר ֵאל ְּב ֵס ֶפר ַּבִּמ ְדָּבר‪.‬‬

‫ַּכ ָּמה ְּפ ָע ִמים ָמ ָנה ה' ֶאת ַעם ִי ְׂשָר ֵאל ְּב ַמ ֲה ַלְך ֹח ֶמׁש ַּב ִּמ ְד ָּבר?‬
‫ּבֹונּוס‪ָ :‬מה ָקָרה ְל ָדִוד ַהֶּמ ֶלְך ַּכ ֲאֶׁשר ָמ ָנה ֶאת ַעם ִיְׂשָר ֵאל?‬

‫סיפור השבוע‬

‫הֲנָ ַפת ֶ ּד ֶגל ַה ְ ּדי ֹו‬
‫ִמ ְב ַצע עּו ְב ָדה‪ֶׁ ,‬ש ֵה ֵחל ְּב‪ְּ 5-‬ב ֵמְרץ ‪ ,1949‬נֹו ַעד ְל ַא ְפֵׁשר ֶאת ְל ַא ְבָר ָהם ֶא ֶדן ּו ָפ ַקד ָע ָליו ָל ֵצאת ִעם ְקבּו ַצת ַח ָּי ִלים ָּבֶר ֶגל‬

‫ַעל ְמ ַנת ִל ְכּבֹׁש ֶאת אּום ַר ְשַרש‪ְ ,‬ל ַא ַחר‬ ‫ִּכּבּוׁש ַהֶּנ ֶגב ְּב ֶטֶרם ֵי ָח ְתמּו ֶה ְסֵּכ ֵמי ְׁש ִבי ַתת‬

‫ֶׁשְּב ִע ְקבֹות ֵמי ָדע מֹו ִדי ִעי ִני ִה ְתָּבֵרר‬ ‫ֵ ׁ ֶעשַהדוּּאַמ ֹוְָזתֻּכ ִַּהתכּהּליֹוַּב‪ֹ,‬וָרד ָמִ ַּהבה ְייּצָָהידַָאהָאה ְֲחִּהבצ ֶ ְִיּטָעּסָפיְרזִוּד ַָבהרי ָע ִןתֶתהיא ָל ֶַּתדתָבא‪.‬יְּן ֹור ְַהֵלֶאּדִ ֶפגלי‪,‬ל‬ ‫ַהֶּנֶׁשק ִעם ַיְר ֵּדן‪.‬‬
‫ֶׁשּג' ֹון ֶּב ָאגּוט ֶּג ְל ַאב הֹוָרה ְל ַח ָּי ֵלי ַהִּל ְגיֹון‬ ‫ְּב ַמ ֲה ַלְך ַהִּמ ְב ָצע‪ַ ,‬ח ָּי ֵלי ֲח ִטי ַבת ַהֶּנ ֶגב‬
‫ָה ַעְר ִבי ָל ֵצאת ִמׁ ֶּש ַטח ֶאֶרץ ִיְׂשָר ֵאל‬ ‫ַו ֲח ִטי ַבת ּגֹו ָל ִני ָנעּו ָּדרֹו ָמה ְל ִכּוּון אּום‬
‫ַר ְשַרש‪ָּ ,‬בּה ָׁשהּו ְּבאֹו ָתּה ֵעת ַח ָּי ֵלי ַהִּל ְגיֹון‬
‫ַהַּמ ֲעָר ִבית‪.‬‬ ‫ָה ַעְר ִבי ֶׁשל ַיְר ֵּדן‪ֲ .‬ח ִטי ַבת ּגֹו ָל ִני ָנ ָעה ֶּדֶרְך‬
‫ַנחּום ָׂשִריג ַע ְצמֹו ָי ָצא ַא ֲחֵרי ֶהם ִעם ְׁש ֵני‬ ‫ִציר ָה ֲעָר ָבה‪ְ ,‬ו ִאּלּו ֲח ִטי ַבת ַהֶּנ ֶגב ָנ ָעה‬
‫ִּג'י ִפים ְו ִחֵּפׂש ֶּדֶרְך עֹו ֶק ֶפת‪ֲ ,‬ע ִביָרה ִל ְכ ֵלי‬ ‫ֶּדֶרְך ַהר ַהֶּנ ֶגב‪ִ .‬מ ְפ ֶק ֶדת ֲח ִטי ַבת ַהֶּנ ֶגב‬

‫ֶר ֶכב‪.‬‬

‫ַּב ֶה ְמֵׁשְך הּוא ִה ִּגי ַע ְל ֵאי ַלת ִעם ּ ֹכ ַח ְמ ֻצ ְמ ָצם‬ ‫ִה ְת ַמ ְּק ָמה ִּבְׂש ֵדה ַא ְבָר ָהם‪.‬‬

‫ַנחּום ָׂשִריג‪ְ ,‬מ ַפ ֵּקד ֲח ִטי ַבת ַהֶּנ ֶגב‪ֶׁ ,‬ש ִה ְב ִחין ִּכי ֹלא ִנ ְמ ָצא ֶׁשל ‪ 13‬לֹו ֲח ִמים ִּב ְל ַבד!‬

‫ִּבי ֵדי ַה ֲח ִטי ָבה ֶּד ֶגל ִיְׂשָר ֵאל‪ָּ ,‬פ ַקד ַעל ַח ָּי ָליו ְל ַיֵּצר ֶּד ֶגל‪ִּ .‬פי ֶטר‪ַ ,‬ח ָּי ֵלי ֲח ִטי ַבת ַהֶּנ ֶגב ֶׁש ִה ִּגיעּו ְלאּום ַר ְשַרש ָע ְסקּו ְּת ִחָּלה‬

‫ְּב ִטהּור ַהִּמ ְב ִנים‪ַּ .‬כ ֲאֶׁשר ִה ְתָּבֵרר ֶׁש ֶע ְמ ַּדת‬ ‫ְק ִצין ַה ֶּקֶׁשר‪ֻ ,‬ה ְפ ַקד ַעל ִּבּצּו ַע ַהְּמִׂשי ָמה‪ַ .‬הַּבד‬

‫ַהִּמְׁש ָטָרה ַהְּבִרי ִטית ָא ֵכן ְנטּוָׁשה‪ַ ,‬ה ַח ָּי ִלים‬ ‫ָה ָיה ָס ִדין ָל ָבן ֶׁשאֹותֹו ָמ ְצ ָאה ּפּו ָעה ֶאְר ֵאל‪,‬‬

‫ִה ְת ַאְר ְּגנּו ִּב ְמ ִהירּות ְל ָה ִניף ֶאת ַה ֶּד ֶגל‪ַ .‬א ְבָר ָהם‬ ‫ַהַּמ ְזִּכיָרה ַה ֲח ִטי ָב ִתית‪ְ .‬ל ִפי ֵעדּו ָתּה‪ִ ,‬היא ִצ ְּיָרה‬

‫ֶא ֶדן ִטֵּפס ַעל ַהּתֶֹרן ֶׁש ָה ָיה ַּבָּמקֹום ְו ֵה ִניף ֶאת‬ ‫ֶאת ַה ֶּד ֶגל ֻּכּלֹו ַּב ָּיד ְּב ֶע ְזַרת ַּדּיֹו‪.‬‬

‫ֶּד ֶגל ַה ְּדיֹו ֶׁש ָה ָיה ְּב ָי ָדיו‪.‬‬ ‫ְּבאֹו ָתּה ֵעת‪ּ ,‬כֹו ַח ָחלּוץ ְּבָראׁשּות ְמ ַפ ֵּקד‬

‫ְל ָי ִמים ָא ַמר ִּכי ֵאין ָס ֵפק ּו ְתנּו ָעה זֹו ֶׁשל ֲה ָנ ַפת‬ ‫ַהְּפ ֻל ָּגה ַא ְבָר ָהם ֶא ֶדן ("ֵּבְרן")‪ְ ,‬ל ָי ִמים ַאּלּוף‬

‫ֶּד ֶגל ַה ְּדיֹו‪ִ ,‬הָּנּה ֶא ָחד ָהְר ָג ִעים ַהַּמְׁש ָמעּו ִת ִּיים‬ ‫ּו ְמ ַפ ֵּקד ֻא ְג ָּדה ‪ֶׁ 162‬שָּל ֲח ָמה ְּב ִסי ַני ְּב ִמ ְל ֶח ֶמת‬

‫ְּביֹו ֵתר ְּב ַח ָּייו‪.‬‬ ‫יֹום ַהִּכּפּוִרים‪ָׁ ,‬ש ָהה ְּב ֶע ְמ ָּדה ִק ְד ִמית יֹו ֵתר‬

‫ְו ַכּיֹום ָאנּו יֹו ְד ִעים ֶׁש ַּגם ָה ָיה ֶזה יֹום ַמְׁש ָמעּו ִתי‬ ‫ְּב"ִּב ְק ַעת ָה ֶא ְצָּבעֹות" (ַּכּיֹום ֵמיַׁשר ְס ִעי ִפים)‪.‬‬

‫ִל ְמ ִדי ַנת ִיְׂשָר ֵאל‪ֶׁ .‬שֵּכן ְּגבּו ָלּה ַה ְּדרֹו ִמי ֶׁשל‬ ‫ַנחּום ָׂשִריג ִה ִּגי ַע ְל ִב ְק ַעת ָה ֶא ְצָּבעֹות ְּב‪10-‬‬

‫ְּב ֵמְרץ ִּבְׁשעֹות ַהּ ֹב ֶקר‪ָ ,‬מ ַסר ָׁשם ֶאת ַה ֶּד ֶגל אירוע הסטורי ‪ -‬הנפת דגל הדיו ְמ ִדי ַנת ִי ְׂשָר ֵאל ִנ ְק ַּבע ע"י ֲה ָנ ַפת ֶּד ֶגל ֶזה!‬

‫השבוע ברשת‬

‫ביקור מרומם ומיוחד לכבוד קבלת התורה!‬ ‫ממערגמדש‬

‫האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא שליט"א רב העיר רמלה בביקור מרגש | שובו בית שמש‬

‫הרב יחיאל אבוחצירא שליט"א‬
‫מחזק את תחמידי שובו‬

‫הרב משה אבוטבול שליט"א‬ ‫הרב קניג שליט"א ‪ -‬רו"מ "כנסת‬
‫נושא דברים במעמד‬ ‫ישראל" נושא דברים במעמד‬

‫התרגשות ושמחה לכבודה של תורה!‬

‫תלמידי שובו בברכה אצל הגאון רבי שמעון גלאי שליט"א לכבוד מתן תורה | שובו תל אביב‬

‫רוצים לקבל את העלון מידי שבוע ?‬

‫שלחו מייל לכתובת ‪ [email protected]‬או שלחו הודעת‬
‫ווטסאפ למספר ‪02-5658505‬‬

‫מצויינות וערכים באהבה‬ ‫שובו ‪( RETURN‬ע"ר) רש"י ‪ ,60‬ירושלים ‪[email protected] 02-5658500‬‬


Click to View FlipBook Version
Previous Book
การศึกษาวิเคราะห์เมืองอู่ทองประวัติศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
Next Book
TEFAL